Szanowni Klienci, informujemy, że do końca lutego nie będzie możliwości składania zamówień na stronie. Prosimy o kontakt mailowy.

Regulamin sklepu szczesliwechwile.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

szczesliwechwile.pl 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym szczesliwechwile.pl prowadzonym przez:

Paper Pin Studio Joanna Nykiel
ul. Szewska 4/2, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 895-173-70-81, Regon: 020352999
e-mail: kontakt@paperpin.pl
tel.: 609 116 768

 

 

§ 1

Defnicje

1. Adres korespondencyjny - Papier Pin Studio Joanna Nykiel, ul. Szewska 4/2, 58-500 Jelenia Góra.

2. Adres reklamacyjny - Papier Pin Studio Joanna Nykiel, ul. Szewska 4/2, 58-500 Jelenia Góra.

3. Dostawa - usługa przewozowa wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

7. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia,
a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

8. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

9. Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

10. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy "Szczęśliwe Chwile" dostępny pod adresem szczesliwechwile.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

11. Sprzedający:

firma Paper Pin Studio Joanna Nykiel
ul. Szewska 4/2, 58-500 Jelenia Góra
NIP: 895-173-70-81, Regon: 020352999
e-mail: kontakt@paperpin.pl
tel.: 609 116 768

12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

13. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

14. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

15. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

16. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

17. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 

§ 2

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Szczęśliwe Chwile" dostępnego pod adresem szczesliwechwile.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy szczesliwechwile.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie szczesliwechwile.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym wymagania techniczne: dowolna przeglądarka internetowa.

6. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

§ 3

Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu szczesliwechwile.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów Dostawy.

2. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową. Dopuszczalną formą uzupełnienia informacji do zamówienia jest wysłanie poczty elektronicznej na adres: asia@szczesliwechwile.pl.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktura z załącznikami, faktura korygująca z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Kupujący skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

9.  Czas rozpoczęcia prac nad zamówieniem pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą i/lub momentem otrzymania pełnego zestawu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, w zależności od tego, co będzie później.

10. W razie niedostarczenia przez Kupującego informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia w ciągu 30 dni od złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy sprzedaży.

11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zatwierdzenia przez Kupującego przygotowanych przez Sklep projektów. Zatwierdzanie odbywa się wyłącznie poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: asia@szczesliwechwile.pl. Treść wiadomości musi jednoznacznie wskazywać na akceptację wszystkich przesłanych przez Sklep elektronicznych wersji projektów zamówionego Towaru.

 

§ 4

Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Kupujący niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu zamówienia.

5. Kupujący może domagać się zwrotu kosztów spowodowanych uszkodzeniem przesyłki w trakcie Dostawy, jedynie w przypadku spisania protokołu szkody w momencie odbioru przesyłki. Wybierając sposób Dostawy Kupujący godzi się z powyższym stwierdzeniem, zatem roszczenia związane z uszkodzeniem towaru prosimy kierować do dostawcy, nie do sklepu internetowego.

 

§ 5

Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto bankowe sklepu.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4. Dostępne formy płatności - karty płatnicze:

·   Visa

·   Visa Electron

·   MasterCard

·      MasterCard Electronic

·      Maestro

5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.     Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na własny koszt na adres Usługodawcy.

4.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, taki jak zaproszenie, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c.  w której przedmiotem świadczenia jest produkt cyfrowy, taki jak projekt zaproszenia, stworzony według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 7

Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz ze szczegółowym opisem powodów reklamacji. Weryfikacja prawidłowego wykonania zamówienia odbywa się na podstawie wytycznych podanych w zamówieniu Kupującego oraz plików dostarczonych Kupującemu do akceptacji przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, czyli przekazaniem zamówionych materiałów do druku.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 30 dni od otrzymania zamówienia nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 8

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres asia@szczesliwechwile.pl

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

§ 9

Zmiana Regulaminu

1. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana na stronie sklepu w dniu jego wejścia w życie.

2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.     Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

Data opublikowania regulaminu: 04.11.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl